banner__HeavyDuty_paginabanner

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden aanhangwagens:

  • Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW
  • Waarborg: € 250 (contant te betalen)

Algemene voorwaarden Karcher:

  • Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW
  • Waarborg: € 200 (contant te betalen)

Algemene voorwaarden Machines

  • Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw, brandstof, transport en 5 % verzekering

TRANSPORT PRIJZEN heen en terug

Verplaatsingstijd:Prijs:
Verplaatsing tot 10 km€ 40
Verplaatsing tot 25 km€ 80
Verplaatsing tot 50 km€ 110
Verplaatsing tot 100 km€ 150
Verplaatsing tot 150 km€ 175
Verplaatsing >150 km€ 240
Verplaatsing >200 km€ 280

Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden voor aanhangwagens en Kärcher toestellen

Duur van de huur

– De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de aan de ommezijde vermelde duur.
– Indien de gehuurde aanhangwagen of Kärcher toestel niet op het afgesproken tijdstip ter beschikking kan worden gesteld, behoudt VDD Center zich het recht voor om een
vervangende aanhangwagen of Kärcher toestel ter beschikking te stellen.
Is er geen alternatieve oplossing mogelijk, dan kan de huurder de huurovereenkomst
ongedaan maken en ontvangt de huurder de waarborg en vooruitbetaalde huur terug.
Verdere aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten.
– Indien de aanhangwagen of Kärcher toestel niet volgens vermelde duur kan teruggebracht worden, zal de huurder VDD Center hiervan tijdig verwittigen.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de huurder

– Op de openbare weg voldoet de huurder aan alle wettelijke verplichtingen. Onder andere :
Voor een geremde aanhangwagen is een rijbewijs BE vereist. Ladingzekerheid moet in orde zijn. Inbreuken op de wegcode zijn ten laste van de huurder.
– Het is de huurder niet toegestaan de aanhangwagen of Kärcher toestel onder te verhuren of in gebruik aan derden af te staan.
– De huurder ontvangt de aanhangwagen of Kärcher toestel in technisch onberispelijke staat en brengt deze in dezelfde staat terug. Het is de huurder niet toegestaan aanpassingen te doen.
– De huurder zal de aanhangwagen of Kärcher toestel gebruiken volgens het goede huisvader principe. Het toestel wordt in een propere staat teruggebracht. Zoniet is VDD Center gerechtigd schoonmaakkosten in rekening te brengen.
– De huurder zal de aanhangwagen of Kärcher toestel niet onbeheerd achterlaten, tenzij deze degelijk is afgesloten, met een diefstalslot tegen diefstal is beveiligd en in een afgesloten ruimte is geplaatst.
– De huurder is aansprakelijk voor alle schade die aan de aanhangwagen of Kärcher toestel ontstaat op enig tijdstip tussen het verlaten en terugbrengen naar VDD center.
– In geval van diefstal dient de huurder onmiddellijk aangifte te doen bij de politie en VDD Center te verwittigen.
– In geval van aanrijding dient de huurder het schadeformulier juist en volledig in te vullen en onmiddellijk een kopie te bezorgen aan VDD Center.
– Ingeval van diefstal of tenietgaan van de aanhangwagen of Kärcher toestel is de huurder aan VDD Center de nieuwprijs verschuldigd volgens de geldende prijslijsten.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de verhuurder VDD Center

– De gehuurde aanhangwagen is verzekerd voor de openbare weg.
– De gehuurde aanhangwagen is uitgerust met een diefstalslot, een ladingnet, spanriemen, een gereedschapskist ifv het gebruik van de aanhangwagen.
– VDD Center is niet aansprakelijk voor de schade die aan zaken van de huurder of derden ontstaan ten gevolge van het gebruik van de aanhangwagen of Kärcher toestel.

Huurvoorwaarden voor aanhangwagens en Kärcher toestellen

De huur wordt aangegaan volgens de hierna vermelde voorwaarden.  Tenzij andersluidende, uitdrukkelijke en schriftelijke voorwaarden voorafgaandelijk opgesteld bij overeenkomst, zijn de hiernavolgende voorwaarden steeds van toepassing, en de huurder, medecontractant of besteller verklaart deze te erkennen en te aanvaarden.  Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. 

Duur van de huur

a. De huur gaat in naargelang het geval :
– Op het ogenblik dat de huurder of zijn gemachtigde het gehuurde materiaal in ontvangst neemt. 
– Indien het gehuurde materiaal geleverd dient te worden door de verhuurder of een door hem aan te stellen transporteur, dan is de huurder verplicht op de afgesproken tijd en plaats aanwezig te zijn voor in ontvangstname.  Zoniet is de verhuurder gerechtigd het verhuurde materiaal terug te nemen en de vervoerskosten aan de huurder aan te rekenen.  De huurder blijft niettemin door de huurovereenkomst gebonden voor de termijn zoals daarin bepaald is.  Toezeggingen van de verhuurder ivm de datum van aflevering zijn niet bindend en leveren geen grond op tot ontbinding van de overeenkomst noch schadeloosstelling. 

b. De huur eindigt :
– Op de overeengekomen datum zoals bepaald in de bestelbon, de overeengekomen datum kan niet door de huurder stilzwijgend verlengd worden. 
– Bij een termijn van onbepaalde duur op de dag van terugkeer op de locatie van VDD Center. 
– Het louter afmelden of niet gebruiken van het gehuurde goed impliceert niet het einde van de huur. 

c. Van zodra de verhuurtermijn verstreken is, wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning geacht in gebreke te zijn het gehuurde materiaal terug te bezorgen.  De verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht het gehuurde materiaal te laten terughalen zonder een beroep te doen op een rechter, waar het zich ook bevindt.  Alle kosten hieraan verbonden zijn volledig ten laste van de huurder. 

d. VDD Center  kan de overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege beëindigen per email/brief, en zonder dat de huurder recht heeft op schadevergoeding wanneer :
– er ernstige schade is aan het verhuurde materiaal
– er diefstal of verlies is van het verhuurde materiaal
– wanneer er dringende reparatie en/of onderhoudswerken dienen te gebeuren aan het gehuurde materieel
– indien de huurder de verplichtingen voortvloeiend uit de bestelbon niet respecteert
– de huurder in staat van faillissement wordt verklaard, overlijdt, of onder curatele wordt geplaatst of zich buiten België zou gaan vestigen. 

e. Ook als de huurder het materiaal eerder terugbrengt is de huur voor de volledige verhuurtermijn verschuldigd.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de huurder

a. De huurder draagt de risico’s en verantwoordelijkheid  van het gehuurde materiaal vanaf het moment dat dit ter beschikking wordt gesteld door VDD Center tot het moment dat het effectief teruggegeven is.  Dit geldt ook wanneer VDD Center het verhuurde materiaal ter beschikking stelt buiten de locatie van VDD.   
 
b. De huurder zal het gehuurde materiaal als een goede huisvader verplaatsen, gebruiken en bewaren volgens normale en wettelijke bestemming, volgens de gebruiksaanwijzing en alle toepasselijke wettelijke voorschriften ondermeer in zake veiligheid, certificering, rijbewijs en vergunningen. 

c. Voor gebruik op de openbare weg moet de huurder zelf aan de wettelijke verplichtingen voldoen, ondermeer voor vergunning, werfinrichting, signalisatie. 

d. Alle taxen, boeten, overheidsrechten in verband met het bezit of het gebruik van het gehuurde materiaal zijn ten laste van de huurder, die VDD Center zal vrijwaren.

e. De huurder zal het dagelijkse onderhoud en de controle doen van het gehuurde materieel, het in staat van goede werking houden en reinigen te zijnen laste.    

f. De huurder zal elk gebrek telefonisch en schriftelijk melden aan VDD Center, uiterlijk binnen de 24 uren. 
Als de huurder voor het einde van de eerste werkdag na de aanvangsdag geen protest formuleerde, wordt hij geacht in te stemmen dat hij het materiaal proper en in goede staat van werking ontvangen heeft op de aanvangsdag, dat hij de gebruiksaanwijzing ontvangen heeft en kent en de toepasselijke veiligheidsvoorschriften toepast. 

g. De huurder ziet af van vermindering van de huurprijs bij defect van het gehuurde materieel.  Het geeft hem evenmin het recht de betaling van al vervallen huurgelden te schorsen of uit te stellen van betaling. 

h. De huurder zal uiterlijk op de laatste werkdag van de overeenkomst voor 18 uur al het gehuurde materiaal gereinigd, onbeschadigd en in goede staat van werking terugbezorgen op de locatie van VDD Center.    

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de verhuurder VDD Center

a. De aansprakelijkheid van VDD Center is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de Belgische huurwetgeving is opgelegd.    

b. VDD Center  verplicht zich ertoe de machines te onderhouden en te herstellen zodat de huurder ermee zijn werkzaamheden kan uitvoeren.    

c. Machines worden, naargelang het type, met volle brandstoftank en/of met opgeladen batterij geleverd. 

d. De normale slijtage onder normale omstandigheden is ten laste van VDD Center.  Bandenbreuk en defecten door verkeerde behandeling zijn altijd ten laste van de huurder. 

e. Enkel machines voorzien met een fysieke nummerplaat mogen worden ingezet op de openbare weg. 

Verzekeringsvoorwaarden

a. De huurder wordt geacht, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke weigeringen, een risicoverzekering te onderschrijven voor rekening van VDD Center tegen betaling van een percentage op het verhuurtarief zoals vermeld op de bestelbon.  Deze risicoverzekering dekt enkel de schade aan het gehuurde materiaal.  Daarnaast dient de huurder zich voor de gehele duur van de overeenkomst te verzekeren voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid voor alle schade aan personen en goederen ten gevolge van het gebruik of het bezit van het verhuurde materieel, ook wanneer de risicoverzekering uitdrukkelijk schriftelijk wordt geweigerd. 

b. Vandalisme, schade veroorzaakt door opzet, grove schuld, intoxicatie of dronkenschap, schade veroorzaakt door instorting van gebouwen of bouwwerken, misbruik van vertrouwen en fraude zijn echter uitgesloten van enige dekking.  De daarmee gepaard gaande herstellingskosten zijn volledig ten laste van de huurder. 

c. Bij een gedekt schadegeval is de forfaitaire vrijstelling (franchise) afhankelijk van het type machine.  Met uitzondering van diefstal of verduistering van het gehuurde goed is deze franchise bepaald op 10% van de nieuwwaarde van de machine met een minimum van €1250.

d. Wanneer een schadegeval zich voordoet, is de huurder verplicht om binnen de 24 uur melding te maken bij VDD Center.  Als bij het schadegeval zich lichamelijke schade voordoet is de huurder verplicht onmiddellijk aangifte te doen aan VDD Center en de daartoe wettelijk bevoegde instanties ( politie, brandweer, enz. ).

e. De risicoverzekering is niet van kracht indien de huuder het gehuurde materiaal doorverhuurt, uitleent of op enigerlei wijze aan een derde afstaat tenzij VDD Center hiervoor en vooraf zijn schriftelijke toestemming heeft verleend. 

Huurprijs en betalingsvoorwaarden

a. De vermelde prijzen zijn exclusief BTW, belastingen, heffingen en lasten.  De kosten van levering (transport) of afhaling van het gehuurde materiaal en de kosten van verbruik (brandstof) of eventuele montage zijn ten laste van de huurder en worden afzonderlijk gefactureerd. 

b. Elke 6 maanden kan de huurprijs aangepast worden aan de schommelingen van de index der consumptieprijzen. 

c. De facturen van VDD Center zijn te betalen volgens de afgesproken vervaldag of contant te betalen, zoals vermeld op de factuur. 

d. Bij niet-betaling op de vervaldag is, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, een intrest verschuldigd van 13% per jaar op het schuldsaldo, tot aan volledige betaling. 

e. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden, wordt, 8 dagen na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo bovendien verhoogd met 13%. 

f. De huurprijs per dag wordt geacht 8 werkuren te omvatten, de verhuring per week 40 uur in een periode van 5 dagen, de verhuring per maand 160 werkuren in een periode van 20 dagen.  Wanneer de werkuren hoger liggen dan de hierboven aangegeven uren kan de verhuurder de extra gepresteerde uren aanrekenen. 

g. Na expliciete schriftelijke toestemming kan er een prijs per draaiuur gerekend worden en vervallen de limieten beschreven in paragraaf 5f. 

h. Klachten over de factuur moeten binnen de 8 dagen na ontvangst gedaan worden. 

i. Bij enige wanbetaling of wanprestaties van de huurder, bij faillissement of enig teken van slechte solvabiliteit van de huurder, worden alle uitstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. 
VDD Center heeft het recht al zijn verbintenissen te schorsen of te annuleren en het verhuurde materiaal terug te nemen, zonder tussenkomst van een rechter, met een aangetekende brief, zonder dat VDD Center daarvoor tot enige schadevergoeding kan aangesproken worden, en onverminderd het recht van VDD Center op schadevergoeding.  De huurder blijft ertoe gehouden de huur voor de gehele tijd te behouden (1 jaar vanaf de aanvangsdatum). 

j. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gebied waarin de zetel van VDD Center zich bevindt bevoegd.  VDD Center heeft echter het recht de betwisting voor elke andere bevoegde rechtbank te brengen. 

Ontbinding van de huur en tussentijdse beëindiging

a. Het niet afhalen, of niet in ontvangst nemen van het gehuurde materiaal op de afgesproken datum ontslaat de huurder niet van de betaling van de huursom over de overeengekomen tijd of na de door hem opgegeven vermoedelijke duur. 

Algemene bepaling

a. Het is de huurder verboden, zonder schrijftelijke toestemming van VDD Center, het gehuurde materiaal onder te verhuren, uit te lenen of onderwelk ander beding ook aan derden te overhandigen.  Dit betekent dat enkel de huurder of zijn personeel, die over de juiste certificering (rijbewijs, bestuurderscertificaat, …) beschikt, de machine mag besturen en verplaatsen. 

b. De huurder heeft steeds het recht het verhuurde materiaal na te zien, te onderhouden of te herstellen. 

c. Wanneer zonder medeweten van VDD Center het gehuurde materiaal wordt ingezet in sterk afwijkende omstandigheden (corrosieve omgeving, hoge temperaturen, volledig of gedeeltelijk ondergedompeld, enz…) kan VDD Center zonder voorafgaande mededeling de verhuur stopzetten en behoudt VDD Center het recht een additionele vergoeding aan te rekenen.  Schade berokkend door gebruik in sterk afwijkende omstandigheden valt niet onder de verzekering zoals beschreven in paragraaf 4.